persondatameddelelse-ordliste

Logdata

Når du bruger TDC Groups tjenester, indsamler vi automatisk en række oplysninger i form af logdata. Disse data gør det muligt for TDC Groups medarbejdere at analysere og identificere eventuelle fejl, der måtte opstå i forbindelse med tjenester eller vores infrastruktur, der leverer dataene. Logdata gemmes på servere og ser typisk således ud:

  • 98.76.543.21 - 2 / Feb / 2017 9:22:12 - http://www.tdcgroup.com/en/who-we-are - Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 - 53628ebkam9292

  • 98.76.543.21 henviser til IP-adressen (Internet Protocol), hvorfra en bruger eller et system har anmodet om webadressen

  • 2 / Feb / 2017 9:22:12 refererer til klokkeslæt og dato for anmodningen

  • http://www.tdcgroup.com/en/who-we-are henviser til den webadresse, som brugeren eller systemet anmoder om

  • Firefox 1.0.7; Windows NT 5.1 refererer til browseren og operativsystemet, der stiller anmodningen• 53628ebkam9292 henviser til en unik, anonymiseret identifikator bundet til en computer og bruges af udviklere til at genskabe fejl eller identificere hvilken computer, der har lavet hvilke anmodninger.

Geolokationsdata eller lokationsdata

Når du bruger produkter eller tjenester fra TDC Group, indsamler vi oplysninger om din placering, jf. logningsbekendtgørelsen.

Cookies og analyser

TDC Group og vores datterselskaber indsamler og gemmer oplysninger om brugen af vores produkter og tjenester. Det inkluderer cookies, som kan bruges til at identificere din enhed. Brugsstatistikken skal give indblik i, hvor og hvordan vi i TDC Group kan forbedre vores service og produkter.

Applikationsidentifikatorer

Data, der overføres mellem systemer og applikationer internt i TDC Group, sker typisk gennem unikke applikationsidentifikatorer. Det kan være et nummer, der er relateret til din installationsadresse, et nummer, der tillader to systemer at sende data, der kommunikerer en handling, eller et brugernavn oprettet af slutbrugeren for at lette login i en TDC Group-service. 

Opbevaring

TDC Group kan lokalt indsamle og gemme data på den enhed, du bruger, eller på interne eller eksterne (hostede) servere.
De data, der er gemt på dine egne enheder, kan fjernes ved at rydde din browser weblagring eller din applikations data cache.

'personlig data'

Enhver information om en identificeret eller identificerbar fysisk person (»den registrerede«). En identificerbar fysisk person er en, der direkte eller indirekte kan identificeres ved hjælp af en ’identifikator’ som navn, identifikationsnummer, lokaliseringsdata, en online identifikator eller en eller flere faktorer, der er specifikke for den fysiske, fysiologiske, genetiske, mentale, økonomiske, kulturelle eller sociale identitet på personen.

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4, definitioner'

forarbejdning'

Enhver handling eller et sæt af operationer, der udføres på personlige oplysninger eller på sæt af personoplysninger, også ved hjælp af automatiserede midler, såsom indsamling, registrering, organisering, strukturering, opbevaring, tilpasning eller ændring, hentning, høring, brug, offentliggørelse ved transmission, formidling eller på anden måde tilgængeliggørelse, justering eller kombination, begrænsning, sletning eller destruktion.

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4, definitioner‘

Begrænsning af forarbejdning’

Mærkning af gemte personoplysninger med det formål at begrænse deres behandling i fremtiden.

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

'profilering’

Enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består af brug af personoplysninger til vurdering af visse personlige forhold vedrørende en fysisk person, især for at analysere eller forudsige aspekter vedrørende den fysiske persons præstationer på arbejdspladsen, økonomiske forhold, sundhed, personlige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, placering eller bevægelser.

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

'anonymisering’

Behandling af personoplysninger på en sådan måde, at personoplysningerne ikke længere kan tilskrives et bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at sådanne supplerende oplysninger opbevares særskilt og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre, at personoplysningerne henføres ikke til en identificeret eller identificerbar fysisk person.

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

‘controller’ 

Den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller i fællesskab med andre bestemmer formålene med og midlerne til behandling af personoplysninger. I tilfælde hvor formålet med og midlerne til sådan behandling er fastlagt i EU- eller medlemsstatslovgivningen, kan den registeransvarlige eller de specifikke kriterier for udnævnelsen være fastsat i EU- eller medlemsstatslovgivningen

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

‘processor’

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den registeransvarlige.

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

'personoplysninger brud’

Et brud på sikkerheden, der fører til utilsigtet eller ulovlig destruktion, tab, ændring, uautoriseret offentliggørelse af eller adgang til personlige oplysninger, der overføres, opbevares eller på anden måde behandles. 

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

‘tredjepart’

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller et organ, bortset fra den registrerede, den registeransvarlige, processoren og personer, som i henhold til den registeransvarlige eller processoren har tilladelse til at behandle personoplysninger.

‘modtager’

En fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, et agentur eller et andet organ, til hvem personoplysningerne offentliggøres, uanset om det er en tredjepart eller ikke. De offentlige myndigheder, der kan modtage personoplysninger i 4.5.2016 DA Den Europæiske Unions Tidende L 119/33 rammebestemmelser for en bestemt undersøgelse i henhold til EU-lov eller medlemsstats lovgivning, betragtes ikke som modtagere behandlingen af disse data af de offentlige myndigheder skal være i overensstemmelse med de gældende databeskyttelsesregler i henhold til forarbejdningens formål.

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

‘samtykke’

Enhver frit givet, specifik, informeret og entydig angivelse af den registreredess ønsker, hvormed han eller hun ved en erklæring eller ved en klar bekræftende handling er enig i behandlingen af hans eller hendes personoplysninger.

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

'Genetiske data'

Personlige oplysninger om arvelige eller erhvervede genetiske egenskaber hos en fysisk person, der giver unikke oplysninger om fysiologien eller personens sundhed og som typisk sker på baggrund af en  analyse af en biologisk prøve fra den pågældende fysiske person.

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

‘Biometriske data’

Personlige oplysninger som følge af specifik teknisk behandling vedrørende fysiske, fysiologiske eller adfærdsmæssige egenskaber hos en fysisk person, som tillader eller bekræfter den unikke identifikation af den fysiske person, såsom ansigtsbilleder eller dactyloskopiske data.

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

‘Data vedrørende sundhed'

Personlige data relateret til fysisk eller psykisk sundhed hos en fysisk person, herunder levering af sundhedsydelser, som afslører oplysninger om hans eller hendes sundhedsstatus.

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

'Tilsynsmyndighed’

en selvstændig offentlig myndighed, der er oprettet af en medlemsstat i henhold til artikel 51 L 119/34 DA Den Europæiske Unions Tidende 4.5.2016

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

‘tilsynsmyndighed'

'Berørt’ en tilsynsmyndighed, der er berørt af behandlingen af personoplysninger, fordi: a) den registeransvarlige eller forarbejdningsvirksomheden er etableret på den pågældende tilsynsmyndigheds medlemsstat b) de registrerede, der er bosat i den pågældende tilsynsmyndigheds medlemsstat, er væsentligt berørt eller sandsynligvis vil blive væsentligt påvirket af behandlingen eller c) der er indgivet en klage til den pågældende tilsynsmyndighed.

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

‘grænseoverskridende behandling’

betyder enten: a) behandling af personoplysninger, der finder sted i forbindelse med aktiviteter i virksomheder i mere end en medlemsstat af en registeransvarlig eller en forarbejdningsvirksomhed i Unionen, hvor den registeransvarlige eller forarbejdningsvirksomheden er etableret i mere end en medlemsstat eller b) behandling af personoplysninger, der finder sted inden for rammerne af aktiviteterne i en enkelt etablering af en registeransvarlig eller en forarbejdningsvirksomhed i Unionen, men som i væsentlig grad påvirker eller sandsynligvis vil påvirke de registrerede i væsentlig grad i mere end én medlemsstat.

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner

‘relevant og begrundet indsigelse’

betyder indsigelse mod et udkast til afgørelse om, hvorvidt der foreligger en overtrædelse af denne forordning, eller om den påtænkte handling i forhold til den registeransvarlige eller forarbejdningsvirksomheden er i overensstemmelse med denne forordning, hvilket klart viser betydningen af de risici, der er forbundet med udkastet til afgørelse med hensyn til grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder for de registrerede og i givet fald den frie strøm af personoplysninger i Unionen.

Databeskyttelsesforordningen, artikel 4 Definitioner