Handelsbetingelser for salg af hardware og tilbehør

TDC Erhvervs Handelsbetingelser - for salg af hardware og tilbehør (Marts 2022)

Indhold

1. Aftaleindgåelsen 

Disse handelsbetingelser gælder for TDC Erhvervs salg af varer.  

Aftaler om køb af produkter hos TDC Erhverv anses for endeligt indgået, når køber modtager en ordrebekræftelse på købet. 

2. Priser og bestilling  

Alle priser er angivet i danske kroner ekskl. moms, afgifter leverings- og håndteringsomkostninger mv, medmindre andet specifikt fremgår.   

TDC Erhverv er berettiget til at begrænse salg af kampagne- eller tilbudsvarer, herunder fx begrænse mængden af det tilladte indkøb af en bestemt vare. 

TDC Erhverv er omfattet af reglerne om omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel mellem to danske virksomheder. For produkter omfattet af omvendt betalingspligt for moms ved indenlandsk handel, er Køber pligtig til at svare moms efter de til enhver tid gældende regler, hvorfor TDC Erhverv ikke opkræver moms for disse produkter. De omfattede produkter fremgår tydeligt og separat på TDC Erhvervs faktura til køber med påtegning om ”omvendt betalingspligt, køber afregner momsen” eller tilsvarende. Omvendt betalingspligt for moms omfatter mobiltelefoner, integrerede kredsløbsanordninger, spillekonsoller, tabletpc´er og bærbare computere. Såfremt det efterfølgende skulle vise sig, at de solgte produkter ikke er omfattet af omvendt betalingspligt forbeholder TDC Erhverv sig ret til at efteropkræve moms på solgte produkter. Køber indestår overfor TDC Erhverv for, at momsen afregnes efter pågældende regler. 

Smartphones, tablets, computere og harddiske (lagringsmedier) er pålagt blankmedievederlag, som kompensation for den lovlige privatkopiering. Vederlag pålægges kun salg til privat eller virksomheder som videresælger laringsmediet til private. Hvis man som erhvervskunde ønsker at indkøbe lag-ringsmedier til erhvervsformål, skal man for at blive fritaget for blankmedievederlaget være godkendt af Copydan KulturPlus. Som forhandler af lagringsmedier er TDC Erhverv forpligtet til at opkræve blankmedievederlag og indbetale til Copydan for alle kunder, som ikke er godkendt af CopyDan KulturPlus. Et salg af et lagringsmedie pålægges således blankmedievederlag i henhold til gældende takster, medmindre, at kunden oplyser godkendelsesnummer til TDC Erhverv. 

3. Betaling og gebyrer 

Betaling kan ske via bankoverførsel eller ved brug af Dankort, Visa/Dankort, Visa, Mastercard eller Eurocard.  

Betaling via kreditkort er underlagt kortudsteders betingelser for anvendelse.  

For køb foretaget på hjemmesiden https://tdc.dk/shop kan betaling udelukkende ske ved brug af Dankort, Visa/Dankort, Visa, MasterCard eller Eurocard.  

Ved køb foretaget på hjemmesiden https://tdc.dk/shop trækkes beløbet fra bestillingen, når ordren accepteres.  

Betaling skal ske senest den dato ordrebekræftelsen eller fakturaen angiver som den sidste rettidige betalingsdag (”forfaldsdag”) 

Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er TDC Erhverv berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdagen med 2% pr. påbegyndt måned. Derudover vil der blive pålagt et opkrævningsgebyr/rykkergebyr på 100 kr.  

Udskydes levering på grund af købers forhold, er køber – medmindre TDC Erhverv skriftligt har meddelt køber andet- desuagtet forpligtet til at foretage enhver betaling til TDC Erhverv, som om levering var sket til aftalt tid.  

Køber er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav mod TDC Erhverv, som ikke er skriftligt anerkendt af TDC Erhverv, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art.  

Rabatter af enhver art ydes kun på betingelse af rettidig betaling.  

4. Levering 

LEVERING af vare:  

Levering sker i hele Danmark – eksklusive Grønland og Færøerne.  

Køber betaler eventuelle leveringsomkostninger.  

Levering anses for sket ved overdragelse til fragtmand med henblik på produktets videresendelse til køber.  

Klager over transportskader skal rettes til transportselskabet.   

5. Returret 

Når TDC Erhverv har udstedt en bekræftelse for købet, kan ordren ikke ændres eller annulleres, medmindre dette er aftalt med TDC Erhverv.  

Produkter tages kun retur efter forudgående skriftlig aftale ned TDC Erhverv. Af aftalen fremgår, hvilket produkt der kan returneres samt til hvilken pris produktet krediteres.  

Ved returnering af produktet skal kopi af købsbevis samt skriftlig returaftale med TDC Erhverv vedlægges.  

Såfremt returret aftales afholder køber samtlige omkostninger forbundet med produktets returnering, ligesom risikoen for varen forbliver hos køber, indtil TDC Erhverv har bekræftet, at produktet er modtaget i manglefri stand.  

Returretten er betinget af, at produktet returneres ubrugt, i mangelfri stand og mængde og i original ubrudt emballage.  

6. Reklamationsret 

Reklamationsretten kan udelukkende gøres gældende overfor TDC Erhverv.  

Købers reklamationsret svarer til de til enhver tid gældende regler for reklamationsret fra TDC Erhvervs underleverandører, hvilke er specificeret i pkt. 6.1. Køber kan ikke påberåbe sig nogen yderligere reklamationsret.   

Reklamation skal foretages inden rimelig tid og senest 8 dage efter at manglen er opdaget eller burde være opdaget. Reklamerer køber ikke rettidigt, bortfalder købers ret til at gøre manglen gældende.  

Reklamation kan ske ved at kontakte TDC Erhverv på tlf.: 70227021 eller via mail: 70227021@tdcerhvervscenter.dk. Endvidere kan reklamation foretages via TDC Erhvervs hjemmeside på følgende link www.tdc.dk/kundeservice/generel-hjaelp/reparation-af-mobiltelefon:  Ved reklamation skal mangler oplyses og gyldigt købsbevis fremvises/vedlægges.  

TDC Erhverv er efter eget valg berettiget til at foretage omlevering eller afhjælpning inden for rimelig tid. Såfremt TDC Erhverv foretager rettidig omlevering eller afhjælpning, er køber uberettiget til at hæve aftalen eller kræve erstatning som følge af manglen. TDC Erhverv er berettiget til at foretage en eller flere afhjælpninger/omleveringer.  

Sker omlevering eller afhjælpning ikke rettidigt, kan køber hæve aftalen for så vidt angår det mangelfulde produkt eller kræve et forholdsmæssigt afslag.  

Reklamationsretten kan ikke gøres gældende, såfremt køber har anvendt det leverede forkert, herunder tilsidesat retningslinjer fra TDC Erhverv eller TDC Erhvervs underleverandører, herunder brugervejledninger, eller såfremt køber eller tredjemand uden TDC Erhvervs samtykke har udført ændringer eller fået foretaget indgreb i produktet.  

Konstaterer TDC Erhverv, at et produkt, der reklameres over, er mangelfrit, er TDC Erhverv berettiget til at fakturere omkostninger afholdt af TDC Erhverv i forbindelse med test og fejlsøgning. 

TDC Erhverv kan ikke holdes ansvarlig for eventuelle tabte data i telefoner eller andet udstyr, som indleveres til reparation.  

6.1 Reklamationsret fra TDC Erhvervs underleverandører:


7. Force Majeure 

Hverken TDC Erhverv eller køber skal anses ansvarlig over for den anden part, for så vidt ansvaret skyldes forhold uden for parternes kontrol, herunder men ikke begrænset til lynnedslag, strømafbrydelse, oversvømmelse, ildebrand, krig, strejke, lockout. Dette også være sig gældende ved situation, der rammer TDC Erhvervs underleverandører.  

I tilfælde af Force Majeure suspenderes parternes rettigheder i en periode indtil i alt 90 dage, hvorefter hver part er berettiget til at ophæve aftalen for den del af aftalen, der er berørt af Force Majeure.   

8. Forbehold 

TDC Erhverv forbeholder sig ejendomsretten til produktet, så længe der ikke er modtaget fuld betaling. Indtil overdragelse af ejendomsretten skal det solgte vedligeholdes og opbevares forsvarligt.  

9. TDC Erhvervs ansvar 

TDC Erhverv er ikke ansvarlig for skade på produkter, der er fremstillet af køber, hvori TDC Erhvervs produkter indgår eller for produkter, hvori sådanne af købers produkter indgår.  

TDC Erhvervs eventuelle erstatningsansvar, uanset grundlag, herunder ved fejl, mangler, forsinkelse, produktansvar mv. begrænser sig til tilfælde, hvor TDC Erhverv bevises at have udvist forsæt eller grov uagtsomhed og omfatter ikke indirekte tab af nogen art, det være sig driftstab, tabt arbejdsfortjeneste, tabt avance, tab af data, tab af goodwill mv.  

TDC Erhvervs eventuelle erstatningsansvar er under alle omstændigheder uanset ansvarsgrund, beløbsmæssigt maksimeret til 50 % af det samlede vederlag i henhold til den aftale, som misligholdes, bortset fra, hvis der i tilfælde af produktansvar er tale om personskader.  

Ansvarsfraskrivelserne og begrænsningerne under dette punkt gælder også TDC Erhvervs eventuelle produktansvar som mellemhandler. I den udstrækning TDC Erhverv måtte blive pålagt et produktansvar overfor tredjemand, er køber forpligtet til at holde TDC Erhverv skadesløs i samme omfang, som TDC Erhvervs ansvar er begrænset.  

10. Tvister 

I tilfælde af uoverensstemmelse mellem parterne skal enhver tvist afgøres efter dansk ret.  

Tvisten kan af hver af parterne indbringes for de almindelige domstole i Danmark efter gældende regler herom.  

11. Kontakt 

TDC Erhverv

Teglholmsgade 1 

0900 København C 

CVR nr.: 40075291 

Tlf.: 70 22 70 21 

Mail: 70227021@tdcerhvervscenter.dk